Resonance for inner critic – who is the inner critic?

Are you interested in what it means to make sapce for resonance for Inner Critic? Read on.

There is part of you that is your inner voice. You can hear the voice in your head, you can experience results of this voice in your body. This voice is inseparable part of yourself. We have been feeding the voice since early childhood. Sometimes this inner voice sounds like voice of our parents. Sometimes this is the voice of authorities – teachers, mentors. This voice unless we learn about how to deal with it can become lauder and lauder. Inner Critic voice is part of our default mode network (DMN).

Default Mode Network

Default Mode Network is responsible for internal processing of what is happening in our lives. “What could I have done better?”, “I shouldn’t have said that words”, “Next time I will act differently”. DMN is the voice of self that realigns our everyday reality so that me make more sense of what is happening for us.

Traumatised DMN means you are lacking resonance for inner critic

In case there is trauma in the DMN the network will be filled with flood of unpleasant emotions, critical comments, diminishing words, hurting opinions. Healthy DMN freed from trauma is curious, vivid, insightful, thinking out of the box. Healthy default mode network is supporting our creativity and is space for revelations and discoveries.

Your Inner Critic

Your Inner Critic is nothing more than your another internalised SELF. Its inner voice is spreading through your body and the brain the way you don’t like. The fact that this is just another internalised part of your self – self that can be separated is for me a life saver. The inner part can be seated on the chair and talked about what it wants to say. Once it is separated, one can ask the inner critic questions, can have an argument with, or just a conversation. One can also do some healing for the inner critic and rewire the brain structures holding traumatised and loud unfriendly opinions.

Why and how can I give resonance for inner critic?

In order to give resonance to loud inner critic just start listening to him. It would be beneficial to setup a date with him or her, whenever you are at your best form. Treat him as a living person, make space to listen to him (or her) and try to find out what is the intention – what is the most important thing he or she would like you to know from all of the chatter. You may say to him (or her) “Thank you taking care of me so deeply, I can see that you are concerned, that you want me to be safe”.

humans are meaning making machines
Author Name

Your inner critic wants to make sense of its actions in order to protect us, in order to help us find our belonging or dignity. The inner voice is just not trained in use of non-violent communication, or simple kindness nor it is aware of making the host feeling hurt, lost and helpless. Whenever you will choose to give resonance to your inner voice you will give resonance directly to you. This way you will train your brain and nervous system in growing more resilient structures. The inner voice will become less and less critical about oneself and critical about you.

Your Resonant Self

The part of you that can calmly speak to your chattering inner voice is what Sarah Peyton calls Your Resonant Self Witness. She wrote a book on how to make ourselves resonant beings. The book is called “Your Resonant Self”. My understanding of the Resonant Self is that this is part of us that can always be in resonance with us and within our reach. The we can always have access to this another modality or part of personality. This is trainable and reachable. This is soothing and helps to grow as independent and full of loving kindness being. The world of (self) resonance is just more kind place to live.

You can learn more about how to speak to inner critic with Resonant Language here.

Rezonans dla Krytyka Wewnętrznego

Krytyk Wewnętrzny

Istnieje część ciebie, która jest twoim wewnętrznym głosem. Słyszysz ten głos w swojej głowie, doświadczasz jego efektów w swoim ciele. Ten głos jest nieodłączną częścią ciebie. Karmimy ten głos od wczesnego dzieciństwa. Czasami ten wewnętrzny głos brzmi jak głos naszych rodziców. Czasami jest to głos autorytetów – nauczycieli, mentorów. Ten głos, o ile nie nauczymy się jak sobie z nim radzić, może stać się coraz bardziej krzykliwy. Głos wewnętrznego krytyka jest częścią naszej sieci trybu domyślnego (DMN).

Sieć trybu domyślnego

Default Mode Network odpowiada za wewnętrzne przetwarzanie tego, co dzieje się w naszym życiu. “Co mogłem zrobić lepiej?”, “Nie powinienem był wypowiadać tych słów”, “Następnym razem zachowam się inaczej”. DMN to głos jaźni, który urealnia naszą codzienną rzeczywistość tak, abym mógł nadać większy sens temu, co się dla nas dzieje. Jeśli w DMN jest trauma, sieć wypełni się zalewem nieprzyjemnych emocji, krytycznych komentarzy, umniejszających słów, raniących opinii. Zdrowy DMN, uwolniony od traumy jest ciekawy, żywy, wnikliwy, myślący nieszablonowo. Zdrowa sieć trybu domyślnego wspiera naszą kreatywność i jest przestrzenią dla objawień i odkryć.

Twój Krytyk Wewnętrzny

Twój Wewnętrzny Krytyk to nic innego jak Twoje kolejne zinternalizowane JA. Jego wewnętrzny głos rozchodzi się po Twoim ciele i mózgu w sposób, którego nie lubisz. Fakt, że jest to tylko kolejna zinternalizowana część twojego ja – ja, która może być oddzielona, jest dla mnie ratunkiem. Tę wewnętrzną część można posadzić na krześle i porozmawiać o tym, co chce powiedzieć. Kiedy już się ją oddzieli, można zadawać krytykowi pytania, można się z nim pokłócić lub po prostu porozmawiać. Można też uzdrowić wewnętrznego krytyka i przeprogramować struktury mózgu trzymające urazy i głośne nieprzyjazne opinie.

Dlaczego i jak mogę dać rezonans krytykowi wewnętrznemu?

Aby dać rezonans głośnemu wewnętrznemu krytykowi, wystarczy zacząć go słuchać. Korzystnie byłoby umówić się z nim na randkę, kiedy tylko jesteś w najlepszej formie. Traktuj go jak żywą osobę, zrób miejsce na słuchanie go (lub jej) i spróbuj dowiedzieć się, jaka jest intencja – co jest najważniejszą rzeczą, którą on lub ona chcieliby, abyś poznał z całej tej paplaniny. Możesz mu (lub jej) powiedzieć: “Dziękuję, że zajmujesz się mną tak intensywnie, widzę, że jesteś zatroskany, że chcesz, żebym był bezpieczny”.

ludzie są maszynami tworzącymi znaczenia
Author Name

Twój wewnętrzny krytyk chce nadać sens swoim działaniom, aby nas chronić, aby pomóc nam odnaleźć przynależność lub godność. Wewnętrzny głos nie jest po prostu wyszkolony w stosowaniu komunikacji bez przemocy, czy zwykłej życzliwości, ani nie jest świadomy tego, że sprawia, że gospodarz czuje się zraniony, zagubiony i bezradny. Kiedykolwiek zdecydujesz się dać rezonans swojemu wewnętrznemu głosowi, dasz rezonans bezpośrednio sobie. W ten sposób wytrenujesz swój mózg i system nerwowy w wyrastaniu bardziej odpornych struktur. Wewnętrzny głos będzie stawał się coraz mniej krytyczny wobec siebie i krytyczny wobec Ciebie.

Twoje Rezonujące Ja

Część ciebie, która spokojnie może rozmawiać z gadatliwym wewnętrznym głosem jest tym, co Sarah Peyton nazwała Resonant Self Witness. Napisała książkę o tym, jak uczynić siebie bardziej rezonującą istotą. Książka została przetłumaczona na polski pod tytułem “Towarzyszę sobie z życzliwością”. Moje rozumienie Rezonującego Ja jest takie, że jest to część nas, która zawsze może być w rezonansie z nami i zawsze jest w naszym zasięgu. Zawsze możemy mieć dostęp do tej innej modalności lub części osobowości. Jest to możliwe do wytrenowania i osiągnięcia. Jest to kojące i pomaga wzrastać jako niezależna i pełna kochającej dobroci istota. Świat (samo)rezonansu jest po prostu bardziej życzliwym miejscem do życia.